Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Izi-Hands

Stephan Spee h.o.d.n. Izi-Hands (hierna: Izi-Hands) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 55489575 en is gevestigd aan Renkumlaan 36 (5035ED) te Tilburg.

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten

en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.

3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,

hierna: Izi-Hands.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met

Aannemer.

7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Izi-Hands aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin

van het woord binnen het plaatsen, installeren en monteren van apparatuur alsmede

bouwwerkzaamheden

8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Izi-Hands zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten

dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de

Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel

vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Izi-Hands, elke Overeenkomst

tussen Izi-Hands en Opdrachtgever en op elk werk dat door Izi-Hands wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze

algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Izi-Hands aan Opdrachtgever

aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan

van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Izi-Hands is

overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en

opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of

worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de

nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de

originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene

voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat

als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Izi-Hands gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk

in het Aanbod vermeld.

2. Izi-Hands is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever

schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Izi-Hands het recht een Overeenkomst met

een potentiële Opdrachtgever om een voor Izi-Hands gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig

gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken.

Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Izi-Hands niet binden. Eventuele afbeeldingen

en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte

modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten,

afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het

Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het

ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en

leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens

onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Izi-Hands het

recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever

is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde

betalingsverplichtingen.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Izi-Hands zijn indicatief en geven de

Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Izi-Hands niet tot levering van een deel van de in de

aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Izi-

Hands heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Izi-Hands te

retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Izi-Hands, zal Izi-

Hands de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30

dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Izi-Hands niet meer aan een

Aanbod gehouden worden.

3. Izi-Hands is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen

verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing

of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Izi-Hands aan Opdrachtgever.

Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking

heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Izi-Hands heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Izi-Hands

gegronde reden te weigeren.

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Izi-Hands, is elke

Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door

elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt door voltooiing van de opdracht.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien

reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de

Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd

met de besparingen die voor Izi-Hands uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Izi-Hands van

het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Izi-Hands te maken

kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte

kosten, de verrichte arbeid en de winst die Izi-Hands over het gehele werk zou hebben gemaakt.

3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven

tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens

verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. Zowel Opdrachtgever als Izi-Hands kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of

gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance van

betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.

Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Izi-Hands nimmer gehouden tot restitutie

van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Izi-Hands is gerechtigd om per ommegaande

tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende

schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

5. Indien Izi-Hands na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt,

kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst,

aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen.

Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met

inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de

erfgenamen of rechtsopvolgers van Izi-Hands.

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 48 uur tot de

aanvangsdatum, is Izi-Hands gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde

uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in

rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert, worden hierbij de

volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum

wordt 30% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de

aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum

wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.Izi-Hands is te allen tijde gerechtigd hogere kosten

in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de

Overeenkomst.

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart

Izi-Hands voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 - Annulering van de overeenkomst

1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op

gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de

brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele

kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als

partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is

geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Izi-Hands kan bewijzen dat zijn schade

groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Izi-Hands dit

schriftelijk.

4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de

Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een

minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van Izi-Hands heeft, kan hij ook per

aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de

brief binnen 2 dagen is gebeurd.

5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen

annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze

verkoopmethode is vastgelegd.

6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een

Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan

wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door Izi-Hands onder onredelijk zware druk is gezet bij

het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

Artikel 7 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of

aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot

het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer

Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Izi-Hands is niet verplicht om aan dit

verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst

wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Izi-Hands Opdrachtgever

informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken,

en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht

kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de

door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Izi-

Hands de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Izi-

Hands gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij

Opdrachtgever.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de

aanwezigheid van asbest en houtrot, is Izi-Hands gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te

brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en

regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor

Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Izi-Hands op locatie van Opdrachtgever de

opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten)

gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten

kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag

gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden

dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij

partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze

richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Izi-Hands Opdrachtgever

zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en

Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Izi-

Hands werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook

als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan

voor Izi-Hands (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,

prijswijzigingen bij de door Izi-Hands ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen

van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten

(in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale)

premies e.d., is Izi-Hands gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te

verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever zijnde een Consument is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de

opgegeven termijn te voldoen alvorens Izi-Hands begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk

geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Izi-Hands gerechtigd

om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk

aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van

de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na

totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een

schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging

aan Izi-Hands heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Izi-Hands

er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke

betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het

aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Izi-Hands. Opdrachtgever kan enkel na

expliciete en schriftelijke toestemming van Izi-Hands een nadere termijn overeenkomen waarin het

verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

8. Izi-Hands is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door

Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte

uren, is de urenregistratie van Izi-Hands bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe

overtuigend tegenbewijs.

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden

en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Izi-Hands), dient Opdrachtgever hiervoor een

meerprijs te vergoeden.

11. De werkbonnen van Izi-Hands worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend voor de door

Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever en/of de eindklant wordt geacht deze bonnen te

ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met

de inhoud van de werkbonnen.

Artikel 9 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor

gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van

rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning

ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan

haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij

niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Izi-Hands zonder nadere ingebrekestelling

aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en

vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit

het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Izi-Hands meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen

deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor

rekening van Opdrachtgever.

4. Izi-Hands is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is)

van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst,

middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te

schorten, totdat de betaling is ontvangen door Izi-Hands, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid

heeft gesteld.

5. Ook indien Izi-Hands, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om

aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Izi-Hands gerechtigd om de Overeenkomst

te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 - Uitvoering werkzaamheden

1. Izi-Hands zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te

voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op

basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat

uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Izi-Hands ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of

de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Izi-Hands niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen

van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen

Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Izi-Hands, is

Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle

instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van

Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever

ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de

opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Izi-Hands vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen

aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen

van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van

het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Izi-Hands expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van

vergunningen en toestemmingen. Izi-Hands zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever

die gehouden is de schade aan Izi-Hands te vergoeden.

4. Izi-Hands is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te

schakelen.

5. Izi-Hands heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever

werkzaam is.

6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever

verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en

gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Izi-Hands. Bovendien is Izi-Hands gerechtigd alle voor

haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder

tevens verstaan gereserveerde uren).

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Izi-Hands

gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring

aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is

Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Izi-Hands volledig te voldoen.

8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden

(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en

op de door Izi-Hands gewenste wijze aan Izi-Hands ter beschikking worden gesteld;

b. Izi-Hands op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie

voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan

niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Izi-Hands gerechtigd om haar Werkzaamheden op te

schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige

(vertragings)schade.

c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten,

zodat Izi-Hands geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de

Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;

d. Izi-Hands tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van

(bouw)materialen en/of hulpmiddelen;

e. Izi-Hands tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die

door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen;

f. De werklocatie in zodanige staat is dat Izi-Hands ongehinderd haar Werkzaamheden kan

verrichten en/of voortzetten;

g. Izi-Hands op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en

water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van

water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;

h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig

inzamelen van afval;

i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar

gereedschappen, machines, materialen en meer van Izi-Hands opgeslagen kunnen worden

zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal,

verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;

j. Op de werklocatie dienen de door Izi-Hands en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid

gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Izi-

Hands gerekend worden.

k. In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen

vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie

Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Izi-Hands. Ook dient

Opdrachtgever Izi-Hands tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke

obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen.

Bij gebreke hiervan is Izi-Hands gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij

Opdrachtgever.

l. Izi-Hands vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van

kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt,

en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en

aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat in

geval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon

proefgravingen gedaan worden.

m. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Izi-Hands tot het geven van inzicht in de

(milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan

ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een

hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een

bouwstoffenonderzoek.

n. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de

omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door

trillingen te voorkomen.

o. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en

plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.

p. Opdrachtgever dient te beschikken over een vlakke vloer. Bij gebreke hiervan is Izi-Hands

gerechtigd de 100% van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever een

herstelafspraak maakt, wordt er 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, tenzij anders

overeengekomen.

9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Izi-Hands

gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan

haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten

voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor

rekening en risico van Opdrachtgever.

10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Izi-Hands nalaat van Opdrachtgever

nakoming te verlangen, tast dit het recht van Izi-Hands om op een later tijdstip alsnog nakoming te

verlangen niet aan.

11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te

behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Izi-Hands

afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

Artikel 11 - (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat

bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende

medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Izi-Hands of er door andere

omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Izi-Hands recht op een

redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn ooit

fatale termijnen. Opdrachtgever dient Izi-Hands schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de

opgegeven termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen

voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Izi-Hands bij Opdrachtgever in rekening

worden gebracht.

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van

Izi-Hands is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van

aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek

van Izi-Hands. Het aannemen van zaken van Izi-Hands door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in

goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs

wordt genoteerd.

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Izi-

Hands gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat

Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14

kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt

Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

5. Izi-Hands spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor

zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met

uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van

de door Izi-Hands gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

8. Indien Izi-Hands te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, ontvangt

Opdrachtgever een opleveringsformulier die Opdrachtgever dient te onderteken. In geval van

ondertekening gaat Opdrachtgever akkoord met het feit dat Izi-Hands het werk naar behoren heeft

opgeleverd.

9. Indien Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud

aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk

stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden,

zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg

staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

10. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,

ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan

worden toegerekend.

11. Izi-Hands is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering

redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Izi-Hands.

12. Izi-Hands is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij

iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12 - Onderhoud

1. Indien overeengekomen, zal Izi-Hands onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de

onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Izi-Hands

zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de

beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden

aan Izi-Hands, waarna Izi-Hands overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig

mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is

Izi-Hands gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met

Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Izi-Hands.

Artikel 13 - Opschorting

1. Izi-Hands, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond

en met directe ingang te ontbinden, indien:

1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

2. Izi-Hands, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de

verplichtingen niet zal nakomen;

3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling

te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft

of onvoldoende is;

4. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Izi-Hands kan worden gevergd dat

zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Izi-

Hands gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

5. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de

Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Izi-Hands kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Izi-Hands gerechtigd tot een

schadevergoeding van Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Izi-Hands, treden Partijen in overleg voor de

overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever

toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Izi-Hands zal

Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze

kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 - Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het

hetgeen expliciet is overeengekomen.

2. Izi-Hands voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij

enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en

slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Izi-

Hands in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Izi-Hands gegeven garantie indien

Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Izi-Hands gehouden om

een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van

enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de

aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden

van Izi-Hands, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting

op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt,

Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het

oordeel van Izi-Hands verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

6. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden,

noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn

natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de

Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een

natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.

7. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de

juistheid van de werkzaamheden door Izi-Hands.

Artikel 15 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten,

programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst

gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk

in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 16 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Izi-Hands gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de

website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Izi-

Hands de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Izi-Hands op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze

beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand

van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

1. Izi-Hands levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle

verschuldigde bedragen volledig aan Izi-Hands heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Izi-Hands.

2. Izi-Hands heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te

houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks

een verplichting tot overdracht of afgifte van Izi-Hands. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn

verplichtingen heeft voldaan zal Izi-Hands de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk,

doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten

komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Izi-Hands worden vergoed

door Opdrachtgever.

Artikel 18 - Overmacht

1. Izi-Hands is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen

op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Izi-Hands wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i)

overmacht van toeleveranciers van Izi-Hands, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van

toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv)

overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en

telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii)

natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of

werkstakingen van het personeel van Izi-Hands en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Izi-Hands

buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien naar het oordeel van Izi-Hands de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten

gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in

de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Izi-Hands het recht de Werkzaamheden die

daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet

gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de

partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn

verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid

van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 19 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Izi-Hands leidt tot aansprakelijkheid van Izi-Hands

jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door

Izi-Hands in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de

materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende

roekeloosheid zijdens Izi-Hands. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk

door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Izi-Hands is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade,

bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Izi-Hands aansprakelijk is (gebleken), dient

Izi-Hands in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te

nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij

de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in

plaats van schadevergoeding.

4. In geval van maatvoering is Izi-Hands niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het

bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of

de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient

een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of

ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van

Opdrachtgever, tenzij Izi-Hands zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking

tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Izi-Hands niet

aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door

Opdrachtgever.

6. Nimmer is Izi-Hands aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of

teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht

door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het

gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever

afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Izi-Hands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de

locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken,

gereedschappen, machines, materialen en meer die Izi-Hands in het kader van de uitvoering van de

overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft

opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen

en meer op de werklocatie.

10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd

is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever

aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11. Izi-Hands is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten

naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

12. Izi-Hands staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens

Izi-Hands verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt

niet tot aansprakelijkheid van Izi-Hands, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van

schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.

14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Izi-Hands vervallen indien

deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Izi-Hands binnen twee jaar nadat Opdrachtgever

bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De

aansprakelijkheid van Izi-Hands vervalt na twee jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen

partijen.

15. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen

fabrieksgaranties komen te vervallen. Izi-Hands is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als

gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 20 - Geheimhouding

1. Izi-Hands en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is

verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of

waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien Izi-Hands op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de

vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te

verstrekken, en Izi-Hands zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Izi-Hands niet gehouden tot

enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Izi-Hands en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen

derden op.

Artikel 21 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle

gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Izi-Hands verstrekt in het kader van een

Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor

verantwoordelijk. Indien Izi-Hands op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de

onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte

plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Izi-Hands verplicht om

Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Izi-Hands van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen

van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Izi-Hands voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele

eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van

de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen.

Opdrachtgever vrijwaart Izi-Hands voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van

(bouw)vergunningen.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Izi-Hands verstrekt,

garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Izi-Hands tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen

en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 22 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Izi-Hands of anderszins

klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo

spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid

te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@izi-hands.nl met als onderwerp “klacht”, of via het

opgegeven telefoonnummer.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Izi-Hands de

klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Izi-Hands zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht

inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Izi-Hands en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Izi-Hands kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op

de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Izi-Hands en

Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

(locatie Tilburg) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Tilburg, 16 november 2020